Oświadczenie

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej przedstawiającej produkty wyposażenia do cel zakładów karnych funkcjonującej w domenie wyposazeniecel.igbm.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wyposazeniecel.igbm.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.08.18. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.08.18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Strona nie spełnia kryteriów: 1.1.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.12, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.3, 2.2.3, 4.1.1, 4.1.2 opisanych w ustawie.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.06.30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wyposażenie Cel IGBM działa w ramach marki Mazovia Metal należącej do Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Małgorzata Ochtera, adres poczty elektronicznej m.ochtera@igbmazovia.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 54 235 05 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie Oddział w Gdańsku Zakład Produkcyjny we Włocławku przy      ul. Bartnicka 10 Włocławek (87-800) jest niedostępna dla osób niepełnosprawnych. W Zakładzie Produkcyjnym we Włocławku nie znajduje się toaleta przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i niektórych jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gdańsku – Zakład Produkcyjny we Włocławku:
ul. Bartnicka 10, 87-800 Włocławek, NIP 522-29-67-596 REGON 142732693, sekretariat tel. 54 235 05 24 fax 54 235 55 91, email: wloclawek@igbmazovia.pl

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem strony internetowej w pełni do wymagań prawnych.